Log indKom i gang

Generelle vilkår og betingelser for Vibrant

1. Definitioner

Clearhaus
Clearhaus A/S, CVR nr. 33749996 er indløser/betalingsinstitut, der stiller en konto til rådighed for Forretningen og leverer den finansielle serviceydelse, der gør det muligt for Forretningen at modtage en kortbetaling. Clearhaus er godkendt af og under tilsyn af det danske Finanstilsyn under finanstilsynsnummer 22006.

Forretning
Den fysiske eller juridiske person i denne aftale, der har indgået aftale med Vibrant og Clearhaus om at gennemføre kortbetalinger.

Kortholder
Den person (Forretningens kunde), som et Kort er udstedt til.

Kort
Betalingskort omfattet af denne aftale, typisk Visa eller Mastercard.

Hovedaftalen
Dokumentet hvoraf priser og øvrige hovedvilkår mellem Forretningen, Vibrant og Clearhaus fremgår.

Kortorganisation
Visa, Mastercard eller lignende kortorganisation.

Kortudstederen
Kortholders bank

2. Vibrant og Clearhaus' ydelser

Vibrant leverer en mobilapp, der gør det muligt for Forretningen at modtage kortbetalinger på en mobiltelefon. Vibrant samarbejder med indløseren Clearhaus der stiller en konto til rådighed for Forretningen og leverer den finansielle serviceydelse, der gør det muligt for Forretningen at modtage en kortbetaling. For at kunne acceptere kortbetalinger for de varer eller services forretningen sælger, er det nødvendigt at have en indløsningsaftale ogmed nærværende aftale mellem Vibrant og Forretningen bemyndiger Forretningen samtidig Vibrant til at indgå en Hovedaftale mellem Clearhaus, Vibrant og Forretningen, hvoraf priser og øvrige hovedvilkår mellem Forretningen, Vibrant og Clearhaus fremgår Clearhaus er principal member af Visa og Mastercard.

3. Grundlag for aftalen

Aftalen mellem Forretningen, Vibrant og Clearhaus består af Hovedaftalen, nærværende generelle betingelser, Visa og Mastercards internationale regelsæt. Visa og Mastercards internationale regelsæt kan findes på https://usa.visa.com/support/consumer/visa-rules.html https://www.mastercard.us/en-us/business/overview/support/rules.html

Vibrant og Clearhaus' indgåelse af aftalen med Forretningen er baseret på en grundig kreditvurdering. Med nærværende aftale bemyndiges Clearhaus til at indhente kreditoplysninger om Forretningen og dennes ejerkreds samt i øvrigt anmode Forretningen om nødvendige oplysninger til brug for den løbende vurdering af kundeforholdet.

Vibrant og Clearhaus har ret til fysisk at inspicere Forretningens lokaler og lagre som led i den løbende kreditvurdering.

Forretningens aftale med Vibrant må kun anvendes til den godkendte forretningsmodel. Der må derfor ikke gennemføres betalinger for tredjemand, og der må ikke gennemføres betalinger for varer/ydelser, der væsentligt afviger fra det af Forretningen oplyste.

Såfremt der sker væsentlige ændringer i Forretningens forhold, skal Vibrant og Clearhaus omgående underrettes skriftligt. Væsentlige forhold kan bl.a. bestå af: Forretningens ejerkreds, direktion, bestyrelse, registreringsnummer, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, kontonummer, branche, forretningsmodel (herunder nye forretningsområder) samt betydelige ændringer i varesortiment. Ovenstående er ikke udtømmende.

Væsentlige ændringer kan medføre en ændret kreditvurdering fra Vibrant og Clearhaus’ side, hvilket samtidig kan medføre, at Vibrant/Clearhaus fastsætter og reserverer et beløb til dækning af tab.

Enhver ændring af aftalen mellem Vibrant og Forretningen skal være skriftlig. Vibrant kan ændre aftalen med 30 dages varsel. Varslet kan dog være kortere, såfremt ændringen skyldes en ændret kreditvurdering eller krav fra myndigheder eller Kortorganisationerne. Underretning om ændringer sker via mail.

Når Forretningen åbner en konto hos Vibrant, giver der samtidig samtykke til, at Vibrant og Clearhaus må tage kontakt via mail, telefon og brev osv.

4. Gennemførsel af transaktioner

En betaling må ikke gennemføres, før varen eller ydelsen er leveret eller afsendt til Kortholder.

Forretningen er forpligtet til at modtage alle relevante typer Visa og Mastercard.

Efter gennemførelse af transaktionen påhviler det Forretningen at udlevere en kvittering til kortholder via print, e-mail eller SMS. Forretningen skal gemme al relevant information vedr. transaktionen i minimum 2 år.

5. Ikke-tilladte transaktioner

Der må alene gennemføres transaktioner, der er tilladt iflg. Hovedaftalen, herunder tilladt i forhold til Kortorganisationernes regelsæt. Som eksempel på transaktioner, der ikke er tilladte, kan nævnes: betaling modtaget for 3. mand, betaling for varer/varegrupper/brancher (se særligt MCC koden som er den branchekode der angives ved tilmeldingen) der ikke er nævnt i Hovedaftalen, betaling af gæld (en Kortholder der betaler for en tidligere modtaget vare), betalinger der kan skade Kortorganisationernes og/eller Vibrant’s omdømme og varemærke, betalinger for salg der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen samt betalinger for ydelser, der kan udgøre en krænkelse af immaterielle rettigheder.

Overtrædelser heraf vil af Vibrant blive opfattet som grov misligholdelse af Aftalen og kan medføre omgående opsigelse heraf.

Overtrædelse af Hovedaftalen og/eller kortorganisationernes regelsæt kan endvidere medføre, at Vibrant og/eller Clearhaus pålægges en betydelig bod fra den relevante kortorganisation. Forretningen er i så forpligtet til i enhver henseende at skadesløsholde Vibrant og Clearhaus herfor.

6. Refunderinger

Forretningens refundering af en transaktion til kortholder (typisk ved tilbagelevering af købt vare), må kun ske til hel eller delvis udligning af en tidligere gennemført kortbetaling. Forretningen skal anvende samme kort til refunderingen, som blev brugt til at gennemføre det oprindelige køb, og refunderingen må ikke overstige den oprindelige transaktionsværdi.

Refundering må alene gennemføres via Vibrant og Clearhaus, såfremt den oprindelige transaktion er gennemført via Vibrant og Clearhaus. Dette indebærer, at der ikke må udbetales kontanter eller foretages en bankoverførsel til Kortholder.

7. Indsigelser

En Kortholder kan gøre indsigelse mod en transaktion overfor Kortudstederen, der retter henvendelse til Clearhaus. Årsag til en indsigelse kan bl.a. være, at Kortholder nægter kendskab til transaktionen, at betalingen er gennemført på anden vis, at kortholderen ikke har modtaget den aftalte vare eller ydelse, at kortholderen har returneret den modtagne vare, eller at den gennemførte betaling er større end aftalt. Dette er i så fald et forhold, der er Vibrant uvedkommende.

Forretningen er forpligtet til omgående på Vibrant og/eller Clearhaus' anmodning at fremkomme med al relevant dokumentation, der vedrører den omstridte transaktion. Såfremt Forretningen ikke kan godtgøre sin ret over for Clearhaus, kan Clearhaus vælge at returnere betalingerne til Kortholderen. Dette er et forhold der er Vibrant uvedkommende

Forretningen er forpligtet til at yde et højt serviceniveau overfor Kortholder, således at indsigelser undgås. Et for højt antal indsigelser kan medføre et gebyr fra Kortorganisationerne til Forretningen. Disse gebyrer vil blive udstedt til Vibrant eller Clearhaus, der altid vil opkræve disse af Forretningen, som er ansvarlige herfor, med tillæg af et administrationsgebyr på 25% af gebyrets størrelse.

8. Gebyrer og priser

Vibrant’s gebyroversigt kan findes på Vibrants web site: www.vibrant.io. Alle gebyrer er opgivet excl. moms, afgifter og skatter. Vibrant kan uden varsel ændre gebyrer og priser for sine ydelser. Forretningen kan ligeledes altid opsige aftalen med Vibrant med omgående virkning.

Såfremt Forretningen opkræver gebyr hos Kortholder for en transaktion, skal dette fremgå tydeligt for Kortholder, inden denne godkender transaktionen. Det påhviler Forretningen at holde sig orienteret om at følge nationale og europæiske regler om opkrævning af transaktionsgebyrer hos kortholdere.

9. Udbetaling og reserver

Udbetaling for gennemførte betalinger til Forretningen sker periodevis som anført i Hovedaftalen. Udbetalingen sker med fradrag af gebyrer, bøder, refunderinger, indsigelser og reserver.

Reserverne er defineret i Hovedaftalen. Såfremt en fornyet kreditvurdering giver anledning hertil, kan Vibrant eller Clerhaus ændre reserveberegningen uden varsel.

Forretningen har pligt til hurtigst muligt at afstemme Vibrant's udbetalingsberegninger med sit eget bogholderi. Indsigelser til Vibrant skal ske senest 30 dage efter udløbet af den måned, hvor posteringen fandt sted. Forretningen skal af egen drift hente kontoudtog på me.vibrant.io

10. Ophævelse af aftalen

Forretningen kan altid opsige aftalen med Vibrant med omgående virkning. Vibrant kan opsige aftalen med 3 måneders varsel. Såfremt der sker gentagen eller grov misligholdelse af aftalen, kan Vibrant opsige med omgående virkning ved at give skriftlig meddelelse herom til Forretningen.

Kortorganisationerne kan af egen drift ophæve aftalen diskretionært med omgående virkning.

Ved aftalens ophør har Vibrant ret til at tilbageholde Forretningens indestående i perioden hvor der kan fremkomme indsigelser (indsigelsesperioden). Indsigelsesperioden afhænger af forretningsmodel/produkt.

11. Udlån af udstyr

Det kan i helt særlige tilfælde aftales mellem parterne, at Vibrant udlåner en mobiltelefon til Forretningen med henblik på at denne anvendes til at teste transaktioner via Vibrant. I så fald er der tale om en telefon som tilhører Vibrant og som derfor skal tilbageleveres senest 2 måneder efter aftalens start. Det påhviler Forretningen at vedligeholde mobiltelefonen, hvorfor Forretningen også er ansvarlig for eventuelle reparationer, opdateringer mv. relateret til telefonen.

Telefonen skal senest 2 måneder efter aftalens indgåelse tilbageleveres til Vibrant i samme stand som denne blev modtaget, bortset fra almindeligt slid og ælde. I det omfang hvor Forretningen påfører telefonen skader eller telefonen ikke tilbageleveres til Vibrant, er Forretningen forpligtet til at betale et beløb til Vibrant på EUR 200, svarende til telefonens værdi. Dette beløb modregnes i så fald i udbetalingerne for gennemførte betalinger.

12. Øvrige forhold

Ingen af parterne er berettiget til at give oplysninger til tredjemand om Hovedaftalen og dens indhold. Vibrant og Clearhaus er dog berettiget til at videregive oplysninger om Hovedaftalen og Forretningens forhold til Kortorganisationerne. Forretningen kan ikke gøre ansvar gældende overfor Vibrant for skader, herunder manglende omsætning, der skyldes systemnedbrud og -fejl og Vibrant kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab eller andre følgeskader. Forretningen opfordres til at opretholde passende backup-systemer.

Vibrant kan med bindende virkning for Forretningen fremsende meddelelser via mail. Det er Forretningens ansvar, at den korrekte mailadresse samt telefonnummer fremgår på Forretningens konto hos Vibrant.

Tvister afgøres ved Retten i Aarhus efter dansk ret.